>

Hotărârile adoptate de consiliul local sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Ceahlău


Nr Crt Denumire Deschide
Hotărâre nr.80 privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre nr.79 privind completaea Hotărârii nr. 37 din 27.07.2021 privind creșterea intravilanului comunei Ceahlău, jud. Neamț și insușirea noilor limite ale intravilanului propus pentru satele componente ale comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre nr.78 privind delegarea gestiunii serviciului public-activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public stradal în comuna Ceahlău Deschide
Hotărâre nr.77 privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului local nr.18 din 09.03.2020 Deschide
Hotărâre nr.76 privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre nr.75 privind prelungirea acordului de asociere nr.2434/381/29 01 2021, în vederea susținerii financiare a U.M.S. Ceahlău pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr.74 privind rectificarea bugetului local al anului 2021 rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre nr.73 privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2022 Deschide
Hotărâre nr. 65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiție; "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre nr. 64 privind aprobarea cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivului de investiții "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara, comuna Ceahlău, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre nr. 63 privind modificarea H.C.L nr.16 din 29.03.2021 cu privire la aprobarea Organigramei și Statului de funcții la Unitatea Medico-Socială Ceahlău pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr. 62 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Înființare sistem de alimentare cu apă" prin Programul Național de Investiții "Anghel Salligny" Deschide
Hotărâre nr.61 privind încetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr.1723 din 25.05.2007 Deschide
Hotărâre nr.60 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare Drumuri Sătești" prin Programul Național de Investiții "Anghel Salligny" Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență Deschide
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase de pe islazurile comunei Ceahlău. Deschide
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase de pe islazurile comunei Ceahlău. Deschide
Hotărâre privind aprobarea Devizului de lucrări actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiție "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în satele Ceahlău și Bistricioara" Deschide
Hotărâre privind aprobarea centralizatorului de lucrări actualizat conform nr.15/2021 pentru obiectivul de investiție "Modernizare străzi în comuna Ceahlău, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea centralizatorului de lucrări actualizat conform nr.15/2021 pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale comuna Ceahlău" Deschide
Hotărâre privind desemnarea doamnei consilier ca reprezentant al Consiliului local Ceahlău în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Grigore Ungureanu" Ceahlău Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferentre programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei. Deschide
Hotărâre privind atribuirea gratuită a suprafeței de 500mp din domeniul privat al comune pentru construire locuință proprietate personală Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.3 din 20.01.2017 Deschide
Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire- Bazin de înot, sat Ceahlău, punct Boiste-Rotunda" Deschide
Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren Deschide
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care apatțin domeniului public al comunei Deschide
Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 3 luni august, septembrie, octombrie 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ceahlău, jud.Neamț Deschide
Hotărâre peivind stabilirea cuantumului și numărului de burse scolare de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventă din învățământul preuniversitar în semestrul al II-lea a anului școlar2020-2021 în comuna Ceahlău, jud.Neamț Deschide
Hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei, pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de Evaluare Națională 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat și alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pentru achitarea costurilor de organizare ocazionate cu festivalul Water fest Ceahlău în data de 13-15 august 2021, punctul Debarcader-Lac. Deschide
Hotărâre privind creștereaintravilanului comunei Ceahlău, jud. Neamț și însușirea noilor limite ale intravilanului propus pentru satele componente ale comunei, limite prevăzute în proiectul Planului Urbanistic General al comunei Ceahlău, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind acordarea cantității de 30 mc. lemn de pe islazul comunal Deschide
Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a cabinetului medical pentru funcționarea Dispensarului uman Ceahlau Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții pentru funcțiile publice și contractuale ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase de pe islazurile comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind acordarea unei diplome de onoare și a sumei de 1000 de lei Deschide
Hotărâre privind propunerea de concesionare, inițierea concesiunii unui teren în suprafață de 1.636, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, a documentului de atribuire și comisii de licitație Deschide
Hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea caietului de sarcini și vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren intravilan, în suprafața de 571mp, ce aparține domeniului privat al comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2021 Deschide
Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 3 luni mai, iunie și iulie 2021 Deschide
Hotărâre privind înființarea Comisiei mixte de verificare a îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate prin contract de utilizatorii de pasune de pe raza UAT Ceahlau, precum și desemnarea membrilor acesteia Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
Hotărâre privind apobarea bugetului local de dezvoltare și funcționare,bugetul veniturilor proprii și subvențiilor, lista de investiții, registrul datoriei publice, situația cheltuielilor de personal, a bugetului pentru război al comunei Ceahlău, jud.Neamț pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea cesiunii la contractul de închiriere nr.2023 din 8.05.2018 încheiat între primăria Ceahlău și S.C.Tasovic Consulting S.R.L Deschide
Hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr.11 din 11.02.2021 priivind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.25 din 04.01.2011 Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții la Unitatea Medico-Socială Ceahlău pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare, inițierea concesiunii unui teren în suprafață de 1.636 mp., aprobarea studiului de oportunitate, caietul de sarcini, a documentației de atribuire și comisiei de licitație Deschide
Hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea caietului de sarcini și vânzarea prin licitație publică a unei suprafețe de teren intravilan, în suprafață de 571 mp. ce aparține domeniului privat al comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Ceahlau Deschide
Hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 69/29.11.2020 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind însușirea Raportuluide evaluare nr.559/11.02.2019, aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 25/04.01.2011 și încheierii unui act adițional Deschide
Hotărâre privind însușirea Raportuluide evaluare, aprobarea documentației de atribuire și vânzarea prin licitație publică unei suprafețe de teren intravilan, în suprafață de 492 mp. ce aparține domeniului privat al comunei Ceahlău Deschide
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare Deschide
Hotărâre privind acordarea sumei de 78.072 lei pentru acoperirea drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2021 pentru personalul nemedical al Unității Medico-Sociale Ceahlău Deschide
Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru lunile: Februarie, Martie și Aprilie 2021 Deschide
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comuna Ceahlău pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare care vor fi realizate în anul 2021, de către beneficiarii venitului mimnim garantat și de persoanele care prestează activități în folosul comunității în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 Deschide
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Ceahlău în anul școlar 2021-2022 Deschide
Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A la 31.12.2020, a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa E la 31.12.2020 și utilizarea excedentului bugetar al surselor A și E Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 18.01.2021, pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local L=4,5 km, Comuna Ceahlău, județul Neamț Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
Hotarare privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice Deschide
Hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile: februarie, martie si aprilie 2019 Deschide
Hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare intocmite de S.C. EXPERT EVAL S.R.L. pentru suprafetele de 500 m.p. teren neproductiv si aprobarea schimbului de teren dintre Primaria comunei Ceahlau si domnii Cotargasanu Stefan-Cirprian si Cotargasanu Nicoleta-Maria Deschide
Hotarare privind stabilirea procentului indemnizatiei consilierilor locali pentru participarea la sedintele Consiliului local Ceahlau Deschide
Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statul de functii la Unitatea Medico-Sociala Ceahlau Deschide
Hotarare privind inchirierea prin incredintate directa a pasunilor comunale, situate in extravilanul comunei Ceahlau, pentru pasunatul bovinelor, ovinelor si caprinelor Deschide
Hotarare privind propunerea de modificare a suprafetei de islaz comunal - punctul Malustet - N.C.50 729 Deschide
Plan de amplasament si delimitare a imobilului Deschide
Plan de amplasament si delimitare a imobilului Deschide
Hotarare privind acordarea de facilitati fiscale Deschide
Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectunii de dezvoltare sursa A la 31.12.2018 si utilizarea excedentului bugetar la anului 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare care vor fi realizate in anul 2019, de catre beneficiarii venitului minim garantat si de persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001. Deschide
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala si Planul de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Deschide
Hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperirea a Riscurilor la nivelul comunei pentru anul 2019 Deschide
Hotarare nr. 5 din 30.01.2019 privind infiintarea si organizarea serviciului "Consiliul local ceahlau - serviciul apa canal", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Deschide
Hotarare nr. 6 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului anului al achizitiilor publice al comunei Ceahlau pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind stabilirea locurilor utilizate pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice, precum si interzicerea acestora, de pe raza unitatii administrative teritoriale Ceahlau Deschide
Hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 435 din 04.02.2011 Deschide
Hotarare privind alocarea sumei de 7000 lei de la bugetul local pentru achitarea prestatiilor artistice cu ocazia "Serbarile Zapezii" in Statiunea Durau in data de 1 - 10 februarie 2019, punctul "Poiana Cailor" Deschide
Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ceahlau, judetul Neamt pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a cantitatii de: 91 m.c. lemn - conform A.P.V. nr. 9433/2018 Deschide
Hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt(U.M. 0944) a unui spatiu in suprafata de 80.29 mp. situat in incinta Muzeului satesc Ceahlau Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
Anexa 2 - Stat de functii Deschide
Anexa 1 - Plan de ocupare a functiilor publice din UAT CEAHLAU Deschide
Planul de ocupare a functiilor publice Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
Privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi Deschide
Privind transmiterea in folosinta gratuita catre E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA a unor suprafete de teren situat in intravilanul Comunei Ceahlau, apartinand domeniului public al comunei pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide
Plan alimentare energie electrica Deschide
Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru luna februarie 2014 Deschide
Cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice Deschide
Pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Ceahlau Deschide
Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
Privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru lunile:(Ianuarie, Februarie, Martie 2014) Deschide
Privind distribuirea excedentului bugetului local de la 31.12.2013 Deschide
Privind stabilirea locurilor destinate desfasurarii adunarilor publice Deschide
Privind aprobarea bugetului local pe sectiuni de dezvoltare si functionare, bugetul veniturilor proprii si subventiilor. Lista de investitii, situatia cheltuielilor de personal, al comunei Ceahlau, judetul Neamt, pentru anul 2014 Deschide
Privind alocarea de teren pentru investitia “Alimentare cu energie electrica Bloc de locuinte ANL, S+P+2, sat Ceahlau, com Ceahlau, jud Neamt” Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii