Responsabil departament:
Aionesei Iuliana

- Întocmirea și tinerea la zi a Registrului agricol, pe suport de hărtie si in format electronic prin organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărăre a guvernului, in scopul asigurării unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosintă a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă si a efectivelor de animale, in baza dispoziției primarului - Eliberarea adeverintelor care cuprind date declarate in Registrul agricol pentru: spitalizare, somaj, ajutor social, dosare persoane cu handicap, burse scolare, spafiu, deducere, pentru subvenfii si obținerea de credite bancare
- Deschiderea de noi pozitii in registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau detinătorilor de animale - Operarea modificărilor in registru agricol survenite ca urmare a vănzărilor - cumpărărilor, mosteniri, donafii etc. dovedite prin acte Incheiate in formă autentică
- Ținerea evidentei certificatelor de producător intr-un registru special - Intocmirea procesului verbal, trimestrial, privind produsele, productiile estimate si cantitătile destinate comercializării
- Completarea certificatului de producător cu nominalizarea a acelor produse care au fost identificate ca existente in procesul verbal - Afisarea intr-un tabel nominal aa titularilor certificatelor de producător, pentru asigurarea publıcıtafi necesare conform legii
- Furnizarea periodică (lunar, trimestrial si anual) a datelor statistice solicitate de Directia Judeteană de Statistică - Evidentierea titlurilor de proprietate in registrul unic si eliberarea acestora persoanelor indreptătite
- Eliberarea adeverintelor privind dovada proprietăfii terenurilor(autor, mostenitor) in cazul pierderii titlurilor de proprietate pentru publicarea in monitorul oficial - Colaborarea la intocmirea documentafiei privind atribuirea in proprietate a terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti (ordinul prefectului)
- Aduc la cunostintă obligatiile persoanelor fizice gi juridice privind declararea datelor pentru inscrierea in registrul agricol si termenul la care se fac - Verificarea si inregistrarea contractelor de arendare in registrul special
- Intocmeste raportul lunar privind indeplinirea atributüi si responsabilităti - Intocmeste raport anual privind indeplinirea de atributii si responsabilităti
- Participă si colaborează la Efectuarea inventarierii materiei impozabile conform procedurii de „Inventariere a materiei impozabile" - Ține evidenta pășunilor din domeniul privat
- Colaborează la promovarea proiectelor privind organizarea pășunatului pe raza teritoriului si a oricăror alte proiecte de hotărăre privind punerea in aplicare a actelor normative emise de parlament si de guvern sau pentru imbunătătirea activităfilor pe care le desfășoară - Intocmeste si tine evidenta privind lucrările de imbunătătire a păsunilor din raza teritorială
- Sprijină activitatea de identificare si clarificare a situafiei juridice a terenurilor proprietate publică sau privată a Consiliului Local - Asigură si participă efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia măsuri pentru evidenta, apărarea, conservarea si folosirea rațională a terenurilor agricole aparținănd administratiei consiliilor locale
- Solutionează cereri și reclamatii cu privire la păsunile din raza teritorială - Vanzarea terenurilor din extravilan.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii