Responsabil departament:
Savin Robert Ștefan

- întocmirea programului anual al achiziţiilor publice, înaintarea spre aprobare conducătorului autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul Serviciului Contabil; - operarea sau completarea ulterioară a programului anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă în aceleaşi condiţii ca şi programul anual;
- operarea sau completarea ulterioară a programului anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă în aceleaşi condiţii ca şi programul anual; - întocmirea raportului anual al achiziţiilor publice;
- primirea şi analizarea referatelor de necesitate; - primirea şi analizarea caietelor de sarcini;
- primirea şi analizarea listelor cu cantităţi; - primirea şi analizarea temelor de proiectare;
- verificarea existenţei fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie publică în parte; - cumpărarea directă on-line din catalogul electronic;
- întocmirea notei justificative de estimare a valorii contractului de achiziţie publică, a notei justificative privind selectarea procedurii de atribuire, a notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie a ofertanţilor, a notei justificative privind criteriul de atribuire; - elaborarea, înaintarea spre aprobare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fişelor de date a achiziţiilor publice;
- elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare la licitaţie; - transmiterea spre publicare în SICAP (www.e-licitatie.ro) a tuturor documentelor impuse de legislaţia în vigoare, în materia achiziţiilor publice;
- notificare UCVAP, dacă este cazul, şi gestionarea relaţiei cu UCVAP pe durata verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; - gestionarea relaţiei cu ANAP;
- întocmirea şi înaintarea spre aprobare a referatelor pentru constituirea Comisiei de evaluare şi numirea membrilor acesteia; - transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
- primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificări la documentaţia de atribuire; - primirea ofertelor;
- participarea la şedinţa de deschidere a ofertelor şi întocmirea procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; - participarea la şedinţele de evaluare a ofertelor, verificarea propunerilor tehnice şi financiare şi întocmirea proceselor-verbale de evaluare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a ofertelor admisibile; - întocmirea raportului procedurii de atribuire;
- comunicarea rezultatului procedurii; - întocmirea punctelor de vedere cu privire la eventualele contestaţii depuse, în vederea soluţionării acestora;
- elaborarea, cu sprijinul consilierului juridic, a contractelor de achiziţie publică şi înaintarea acestora spre semnare; - elaborarea anunţului de atribuire;
- întocmirea notelor interne pentru restituirea garanţiilor de participare către ofertantul câştigător şi ofertanţii necâştigători; - preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor –verbale de recepţie parţială şi finală;
- întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură de atribuire, în baza proceselor –verbale de recepţie parţială sau finală, acolo unde există obligativitatea conform legii. - îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- responsabil cu protectia mediului - responsabil cu G.D.P.R la nivelulu unităţii.
- responsabi cu procedurile de comunicare ale actelor de procedură. - ţine evidenţa modului de îndeplinire a activităţilor prestate de persoanele beneficiare de venit minim garantat şi cei care prestează ore în folosul comunităţii sub coordonarea asistenului social şi a viceprimarului.
- declarațiile de avere și interese

Denumire Deschide
Contracte de achiziții publice în derulare Deschide

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii